zur Startseite

Lehrangebot - Lehrstuhl
(Studiengang: Umweltschutztechnik (Bachelor))

Bachelorstudium
K4 Fluidmechanik I Abt. 2
Titel Wintersemester Sommersemester
V/Ü PES V/ÜPE S
Kernmodul
Fluidmechanik 1          
K7 Fluidmechanik II Abt. 2
Titel Wintersemester Sommersemester
V/Ü PES V/ÜPE S
Kernmodul
Fluidmechanik 2